แพ็คเกจทัวร์ : CRUISE EXPRESS แนะนำ

Voyager of the Seas สิงคโปร์ – มาเลเซีย (ต.ค.61)
pwt-cruise-voyager-of-the-seas-12-15-oct

สิงคโปร์ – ปีนัง มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4วัน3คืน
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE
**มีหัวหน้าทัวร์

ท่าเรือ Marina Bay Center – เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย – Kek Lok Si Temple – Kwan imm temple – George Town – น่านน้ำสากล ปาร์ตี้ไนท์ – สิงคโปร์ ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

อัตรานี้รวม
-ทัวร์ปีนัง และ สิงคโปร์
-ค่าทิปไกด์และพนักงานบนเรือ
-อาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ
-ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
-ตั๋วเรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือสำราญฯ
-ภาษีท่าเรือ
-ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ

เดินทาง 12-15 ตุลาคม 2561

กลับด้านบน