วีซ่าท่องเที่ยวประเทศบรูไน

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศบรูไน

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 14วัน

 

เอกสารการขอวีซ่า กรณีพำนักเกิน 14 วัน

  1. หนังสือเดินทาง(passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  2. รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ
  3. ใบจองโรงแรม หรือที่พัก
  4. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศบรูไน(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  • ผู้เดินทางไม่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าบรูไน 500 บาท
  • ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 5 วัน

ที่อยู่ แผนกกงศุล สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทย
12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 7147395-99 โทรสาร 02 7147383
อีเมล์ : bangkok.thailand(at)mfa.gov.bn

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น. และ 13.00-16.00น.

กลับด้านบน